Skip to content

هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در مرکز آموزشی درمانی رازی قائم‌شهر برگزارشد و مطالب متعدد آموزشی و درمانی مطرح شد و راه‌حل‌های مختلف اشاره شد.

هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در مرکز آموزشی درمانی رازی قائم‌شهر برگزارشد و مطالب متعدد آموزشی و درمانی مطرح شد و راه‌حل‌های مختلف اشاره شد.


هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در مرکز آموزشی درمانی رازی قائم‌شهر  برگزارشد و مطالب متعدد آموزشی و درمانی مطرح شد و راه‌حل‌های مختلف اشاره شد.
آقای دکتر غلامی ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت مرکز و همکاران آن، اهمیت برگزاری جلسات در مراکز آموزشی درمانی را یادآور شد که بیشتر مسئولین به صورت چهره به چهره مطالب و مشکلات را از مسئولان مرکز می‌شنوند و برای حل مشکلات راهکار ارائه می‌دهند. 

وی خاطر نشان شد که هم به توسعه و کمی مرکز توجه شود و همه ما اینجا آمدیم که مسائل و مشکلات را بشنویم و باهم راه حلهای لازم را پیدا کنیم.