بازگشت به صفحه اصلی
 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
اولین گردهمایی مدیران شبکه بهداشت و درمان و معاونین درمان شبکه ها در خصوص برنامه های نظارتی و طرح پزشک خانواده سطح 1و2و3

به نام خدا

اولین گردهمایی مدیران شبکه بهداشت و درمان و معاونین درمان شبکه ها در خصوص برنامه های نظارتی و طرح پزشک خانواده سطح 1و2و3

اولین گردهمایی مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستا نهای استان به اتفاق معا ونین درمان شبکه  در خصوص هماهنگی اجرایی برنامه پزشک خانواده شهری سطح 2و3 و سایر برنامه های نظارتی شبکه ها بر نوسانات پزشکی و پاراکلینیک روز یکشنبه 9/4/92 از ساعت 8:30 الی 13 در محل سالن قلم ساختمان شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران و به ریا ست دکتر فرهاد غلامی معاون درمان دانشگاه دکتر عباس علیپور قائم مقام معاونت درمان و با حضور مدیران درمان،نظارت و اعتبار بخشی و فناوری اقتصاد سلامت برگزار گردید.

ابتدا دکتر غلامی معاون درمان دانشگاه ضمن بیان خیر مقدم و اهداف این جلسه به گوشه ای از خدمات دانشگاه در 2سال گذشته در حوزه درمان و بویژه اجرای طرح پزشک خانواده شهری بویژه سطح 2و3 اشاره کرده و خدمات هماهنگی و وحدت رویه و ارتقاء آگاهی و پاسخگویی شبکه های شهرستانها تاکید نمودند.

در ادامه دکتر کا ظمی مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه چکیده ای از نتایج برنامه های نظارتی دانشگاه در سطوح 17 شهرستان و شبکه و مرکز بهداشت ساری بویژه برنامه نظارتی که ظرف 2 هفته اخیر از طرف معاونت درمان شبکه ها برای حدود 600 موسسه خصوصی و مطب پزشک متخصص و فوق تخصص و 107 واحد آزمایشگاهی و 78 واحد تصویر برداری در سطح ساری و شهرستانها انجام شده بود ارائه نمودند و براساس تحلیلی که به سمع و نظر حاضرین رسید درصد همکاری پزشکان متخصص و واحدهای پاراکلینیک خصوصی به هیچوجه مطلوب نبوده و پاسخگوی نیاز جمعیت استان نمی باشد همچنین بر اساس این تحلیل خروجی سطح 1 برنامه پزشک خانواده به سمت نظام ارجاع چه به سمت سطح 2و3 بخش خصوصی و پاراکلینیک و چه به سمت بخش دولتی و بیمارستان ها ناکافی بوده و نشان از کارکرد غیر موثر برنامه در سطح 1 داشت .همچنین موارد عدم رعایت تعرفه های مصوب از سمت موسسات خصوصی پزشکان متخصص و فوق تخصص و واحدهای خصوصی پاراکلینیکی قابل توجه بوده و نیاز به نظارت و مداخله بیشتری احساس می شود.پس از این گزارش دکتر آگاه مدیر درمان دانشگاه به ضرورت هماهنگی شبکه های شهرستان و مراکز بهداشت ساری در خصوص مراقبتهای مادر و کودک و سایر برنامه های جاری حوزه درمان تاکید کرده و گزارش مبسوطی از فعالیتهای این حوزه ارائه نمودند همچنین به ضرورت مشارکت و هماهنگی فعالتر شبکه ها و بیمارستانها بویژه در خصوص کمیته های مشترک این دو حوزه تاکید کردند.

همچنین دکتر امیر خانلومدیر فناوری و اقتصاد سلامت دانشگاه پس از ارائه جمع بندی از شکایات و فراوانی ابهامات در حوزه برنامه پزشک خانواده سطح 2و3 که به خصوص در شامل پاسخگویی ناکافی موسسات خصوصی پزشکان متخصص و فوق تخصص و واحد های پاراکلینیک خصوصی که موجب سرگردانی مردم در بهره مندی از مزایای طرح شده ارائه داده و بیشترین موارد نا رضایتی مردم را به شرح ذیل اعلام کردند:

1-عدم پذیرش تعدادی از پزشکان متخصص و فوق و اعلام عدم همکاری با طرح که موجب می شود بیمار هزینه های کلانی شامل ویزیت آزاد و هزینه خدمات آزاد و پاراکلینیک آزاد می شود.

2-عدم همکاری تعدادی از موسسات خصوصی تشخیصی آزمایشگاهی و تصویربرداری موجب شده که هزینه گزافی وارد شود ویا بیمار از ادامه مسیر درمان منصرف شود.

3-عدم رعایت تعرفه مصوب توسط برخی متخصصین و واحدهای پاراکلینیک خصوصی چه آزاد و چه با پوشش بیمه ای که بخش عمده ای از آن به عدم فرهنگ سازی و آموزشی و توجیه مناسب و عدم اعتماد پزشکان و موسسات به بازپرداخت مناسب برمی گردد.

4-سرگردانی تعدادی از مراجعین بعلت عدم امکان انتخاب پزشک سطح 1 که سرعت آن کم بوده و یا نامه برخی از آنها بدون علت مشخص از سامانه حذف شده و بیمار مراحل درمان خود را نمی توانستند از سطوح 1 آغاز کند.

5-تعدادی از موارد به آگاهی و اطلاع بسیار ضعیف ارائه دهندگان خدمت و یا عدم پاسخگویی مناسب در موارد ابهام چه پزشک سطح1 و چه متخصصین و واحدهای پاراکلینیک و حتی همکاران شبکه های بهداشت و درمان مربوط می شده است.

6-ناهماهنگی بین پاسخگویی واحدهای درمانی شبکه های بهداشت و درمان و سازمانهای بیمه گر در برخی موارد موجب سرگردانی و بلاتکلیفی و بلاتکلیفی بیماران شده است .

در ادامه جلسه دکتر علیپور قائم مقام معاونت درمان با توجه به نتایج گزارشات ارائه شده و تحلیل آمار بازدید های انجام شده در سطح شبکه های بهداشت و درمان و معاونین درمان شبکه ها و سازمانها ی بیمه گر و ستاد معاونت درمان و لزوم فرهنگ سازی بیشتر و برنامه های اطلاع رسانی و توجیهی رسانه ای و تسلط بیشتر و ارتقاء آگاهی پزشکان و میئولین از دستورالعمل های برنامه و همچنین نظارت و پاسخگویی و پیگیری مشکلات لازم تاکید کرده و تکرار چنین جلساتی را ضروری دانستند.

سپس مدیران محترم شبکه و یا معاونین درمان آنها گزارش خود را در خصوص وضعیت فعلی اجرای برنامه در سطح شهرستان خود را رائه داده و کمبود ها و مشکلات و موارد ابهام اجرای طرح را برشمردند همچنین گزارش از عملکرد نظارتی خود در ماههای گذشته ارائه دادند و ظرفیت های بخش خصوصی دو شهرستان را کتبا" در جلسه به دبیرخانه گردهمایی ارائه نمودند.

پس از ارائه گزارش مدیران شبکه کارگروهی در قالب 3 کارگاه تحت عناوین زیر تشکیل شد.

گروه 1:

شهرستانهای رامسر- تنکابن-چالوس-نوشهر-محمودآباد-نور

1-فضای نامناسب در بیمارستانها

2-عدم بستر سازی مناسب در بیمارستانها

3-نرم افزار نا کامل پذیرش بیماران

4-مشکل تحویل دارو و خدمات دهی پاراکلینیک در داخل بیمارستان (داروخانه بیمارستان صرفا جهت تامین دارو بیماران بستری ظرفیت دارد)

5-عدم رعایت سیستم ارجاع توسط بیماران

6-عدم دادن پسخوراند توسط متخصصین

7-خودداری از نوشتن دارو در برگه های نشاندار شده توسط پزشکان اورژانس

8-عدم پرداخت مناسب و به موقع از طرف سازمانهای بیمه گر به متخصصین

9-عدم حضور کافی و به موقع متخصصین در درمانگاه ها

10-اعلام محدودیت سقف پذیرش بیماران توسط متخصصین

11-عدم امکان خرید به موقع کیت ها و وسایل آزمایشگاهها و رادیولوژی

12-عدم فرهنگ سازی مناسب

13-عدم اطلاع رسانی کافی در خصوص برنامه درمانگاه و سایر امکانات بیمارستان

14-عدم هماهنگی و نظارت کافی از سوی سازمانهای بیمه گر

15-عدم رعایت دستورالعملهای ارسالی ستاد اجرایی استان از طرف سازمانهای بیمه گر

16-عدم عقد قرارداد با بیمه سلامت توسط بیمارستانهای تامین اجتماعی

17-نگرانی از اعلام کسورات توسط سازمانهای بیمه گر با توجه به تغییرات در فرمهای پذیرش بیماران

18-وجود تعرفه های نا مناسب

19-آموزش نا کافی همکاران بیمارستان

20-عدم ورود جدی مسئولین بیمارستانها در برنامه پزشک خانواده

21-عدم تجهیز کافی آزمایشگاهها و رادیولوژی

 

راهکارها:

1-اصلاح تعرفه ها به ویژه در بخش دولتی

2-نظارت بیشتر از طرف سطوح استانی

3-رعایت دستورالعمل های کمیته اجرایی توسط اعضا

4-تامین اعتبار کافی جهت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی

 

گروه2

شامل شبکه های بهداشت و درمان آمل،بابلسر،فریدونکنار،قائمشهر جویبار

بررسی عملکرد موسسات پاراکلینیکی در برنامه پزشک خانواده

وضعیت موجود:

A- موسسات دولتی: از نظر دریافت تعرفه مشکلی نداریم(اجبارا)

B-موسسات خصوصی: از نظر دریافت تعرفه:

30% سهم بیمار و 70% سهم بیمه ولی مابه التفاوت تعرفه نظام پزشکی و تعرفه دولتی از بیمار دریافت می شود.که سبب می شود نسبت فوق برعکس گردد.یعنی بیمار هزینه بیشتری را خارج از تعرفه مصوب دولتی بپردازد.

راهکارها:

A-تقویت بخش پاراکلینیکی دولتی

  1. تامین نیروی انسانی ، تجهیزاتی و فضای فیزیکی
  2. اعلام تعرفه های واقعی توسط شرکتهای بیمه گر (قبول ما به التفاوت قیمت دولتی و نظام پزشکی توسط موسسات بیمه گر)
  3. در صورت استقرار پزشک خانواده شهری

آمار پاراکلینیک مطمئنا کاهش خواهد یافت چون این برنامه سلامت نگرست.

گروه 3

چالشها در پزشکان سطح2و3

1-عدم پرداخت مطالبات از سوی بیمه ها به پزشکان سطح 2و3 با توجه به تجمع مطالبات

2-عدم تمکین مردم در رعایت سیستم ارجاع

3-محدود بودن قدرت انتخاب مردم برای پزشکان متخصص

4-رعایت نکردن پزشکان سطح2و3 طرف قرارداد در قالب سیستم ارجاع(دریافت-ارسال پسخوراند)

5-کمبود پزشک

6-عدم آگاهی مردم از روند اجرایی برنامه علی رغم تبلیغات وسیع در این زمینه

7-صدور دستورالعملهای متناقض از سوی ستاد اجرایی

8-یکسان نبودن عملکرد بیمه تامین اجتماعی در مراکز وابسته متبوعه

راهکارها

1-جلب اعتماد پزشکان سطح2و3 از طریق پرداخت مطالبات به موقع از سوی بیمه ها به صورت ماهانه

2-اطلاع رسانی از طریق رسانه های ملی سازمانهای بیمه گر دانشگاه (علاوه بر تلفن1590)

3-فعال کردن بیشتر درمانگاهها ی دولتی و خصوصی و افزایش پزشکان متخصص

4-ایجاد انگیزه مالی و تشویقی در پزشکان سطح 2و3

5-رفع نا هماهنگی سازمانهای بیمه گر با دانشگاه از طریق جلسات مشترک با روسای شبکه ها و روسای بیمارستانها

6-نظارت بیشتر و برخورد قانونی

7-برگزاری کارگاههای آموزشی امتیازدار جهت پزشکان متخصص در مورد پزشک خانواده شهری

 

در پایان آقای دکتر غلامی معاون درمان دانشگاه جمع بندی گردهمایی را به شرح ذیل ارائه نمودند:

الف:طرح پزشک خانواده شهری با هر وضعیتی در حال حاضر در میانه راه بوده و برای جلوگیری از سردرگمی و سرگردانی بیماران و پزشکان همگی بایستی تلاش نمایند و هماهنگی ها در حوزه شبکه های بهداشت و درمان بیمارستانها سازمانهای بیمه گر ستاد با تکرار جلسات بایستی بیشتر شود.

ب: جلسات هماهنگی با حضور روسای بیمارستان ها و مدیران شبکه و سازمانهای بیمه گر ادامه یابد.

ج:ستاد معاونت درمان با سازمانهای بیمه گر جلسات هماهنگی بیشتری داشته تا به وحدت رویه کاملتری در اقصی نقاط استان و هماهنگ با هم برای تشدید فعالیت ها انجام شود.

د:جلسات هماهنگی درون شبکه های بهداشت و درمان بعنوان کمیته های اجرایی در شهرستان که نمایندگان نظام پزشکی و سازمانهای بیمه گر حضور دارند و حتی جلسات با پزشکان و متخصصان و مسئولین واحدهای خصوصی پاراکلینیک تقویت شود.

ه:آخرین دستورالعمل ها برای چندین بار مطالعه شد و آموزش در شبکه،بیمارستان و بخش خصوصی و ارتباط و هماهنگی با محوریت سطح2و3(مربوط به پزشکان متخصص،فوق تخصص چه دولتی و چه خصوصی و واحدهای پاراکلینیک تشخیص آزمایشگاه ،تصویربرداری توسط معاونین درمان شبکه تقویت شود.

ز:ارتباط مدیران شبکه و معاونین در مان آنها بویژه در خصوص مباحث نظارتی و تعامل آگاهانه و مستمر با واحدهای خصوصی و دولتی پزشکی و پاراکلینیک با ستاد معاونت درمان تقویت شود.

این جلسه ساعت 13 باذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) پایان یافت.

12:43 1392/04/11
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
سایت مقام معظم رهبریپایگاه اطلاع رسانی دولتسایت وزارت بهداشت ودرمانمعاونت درمان وزارت بهداشت ودرمانکتابخانه الکترونیکآدرس سایت های دانشگاهها
در میزان اعمال چیزی سنگین تر از خوش اخلاقی نیست . حضرت رسول اکرم ص
۱۳۹۳ پنج شنبه ۲۷ آذر
Powered by DorsaPortal