معاونت توسعه و مديريت منابع - حسابداری تعهدی
۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن
br ENGLISH
اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران 
در خصوص زمان تحويل مدارك آزمون استخدامي مورخ 21/08/1395 .
در اجراي بخشنامه شماره 7836/209/د مورخ 14/12/95 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي درخصوص بررسي مدارك مابقي داوطلبان داراي شرايط  شركت كننده در 7 خوشه شغلي (كارشناس پذيرش و مدارك پزشكي، كاردان مبارزه با بيماريها، كاردان بهداشت خانواده، كاردان بهداشت محيط، بهيار، كارگزين، حسابدار) اين دانشگاه درسومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور (آزمون آبان ماه سال 1395)  به اطلاع مي رساند  افراديكه طي تماس تلفني و پيامك اطلاع رساني شده است لازم است ضمن توجه به نكات ذيل ، از ساعت 8  صبح لغايت 14 عصر ، روز شنبه مورخ 21/12/1395 براي تشكيل پرونده، تحويل مدارك و ساير مراحل به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندارن به نشاني : ساري ، سه راه جويبار ،  ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران- ساختمان شماره 2 – تالار آيت اله كوهستاني مراجعه نمايند. 
بدينوسيله توجه داوطلبان محترم را به نكات ذيل جلب مي نمايد.
1- اسامي اعلام شده به منزله پذيرفته شده نهايي نبوده وصرفاً بمنزله بررسي و صحت مدارك و مستندات و تأييد اطلاعات ثبت‌نامي در راستاي فرايند استخدام بوده و هيچ گونه تعهد استخدامي ايجاد نخواهد كرد و در صورت نقص در مدارك و مستندات ارائه شده و عدم تأييد اطلاعات ثبت‌نامي، داوطلب معرفي شده هيچ گونه حق اعتراض نخواهند داشت. 
2- شايان ذكر است انتخاب افراد براساس نمرات فضلي مطابق اولويت هاي قانوني( بومي و احتساب ضرايب خاص براي نيروهاي قرارداد كار معين و ... ) براساس اطلاعات تكميلي توسط داوطلب در تقاضانامه ثبت‌نامي محاسبه گرديده لذا در صورت عدم انطباق مدارك ارائه شده درخصوص بومي بودنقراردادكار معين و يا ايثارگري و ...  موضوع اولويت آنان ملغي گرديده و مطابق ضوابط مورد عمل، اقدام مي‌گردد.
(( درصورت عدم مراجعه داوطلبين پذيرفته شده اصلي در تاريخ تعين شده ، بررسي مدارك داوطلبان و ساير فرآيند كان لم يكن تلقي شده خواهند شد. ))
مدارك مورد نياز:
پوشه ( مدارك ذيل به ترتيب  ذكر شده در پوشه قرار گيرد)
فرم ثبت نام اينترنتي  
كارنامه آزمون استخدامي 
اصل كارت ملي به همراه تصوير آن 
اصل شناسنامه به همراه تصوير تمام صفحات آن
اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم به همراه تصوير آن)ويژه برادران( 
اصل گواهي پايان طرح ،  معافيت يا گواهي اشتغال به طرح براي مشمولين قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان .
گواهي مبني بر موافقت با « انصراف از طرح» براي مشمولين قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان كه طرح خود را در ساير موسسات تابعه وزارت متبوع ( غير از محل جغرافيايي خدمت ) مي گذارنند. 
اصل آخرين مدرك تحصيلي به همراه تصوير آن  مطابق جدول شرايط احراز آگهي آزمون استخدامي .
اصل مدارك دال بر ايثارگري يا  معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيربط به همراه تصوير آن
فرم خلاصه سابقه خدمت تاييدشده كارگزيني محل خدمت براي كاركنان قراردادي با قيد شناسه قراردادي. 
اصل مدارك دال بر بومي بودن به همراه تصوير آن ( بر اساس مفاد آگهي استخدامي سازمان سنجش) 
اصل گواهينامه مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطلاعات ( مهارتهاي هفت گانه ICDL ) به همراه تصوير آن 
اصل سايرمدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت به همراه تصوير آن

كميته آزمون دانشگاهPowered by DorsaPortal