معاونت توسعه و مديريت منابع - حسابداری تعهدی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
br ENGLISH

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 54    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2077 نسبت به نسخه 2077 1397/03/01
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2077 01 1397/03/01
تغييرات صورت گرفته در نسخه 2077 نسبت به اصللاحيه 02 نسخه 2076 1396/12/09
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2077 1396/12/09
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 02 نسخه 2076 نسبت به نسخه 2076 1396/08/27
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2076 نسخه 02 1396/08/27
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2076 نسبت به نسخه 2076 1396/07/01
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2076 نسخه 01 1396/07/01
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2075 نسبت به نسخه 2074 1396/04/10
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2075 1396/04/10
تغييرات صورت گرفته در نسخه 2074 نسبت به اصلاحيه 02 نسخه 2073 1395/11/02
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2074 1395/11/02
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 02 نسخه 2073 نسبت به نسخه 2073 1395/08/24
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2073 نسخه 03 1395/08/24
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2073 نسبت به نسخه 2073 1395/07/13
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2073 نسخه 01 1395/07/13
تغييرات صورت گرفته در نسخه 2073 نسبت به اصلاحيه 04 نسخه 2072 1395/06/27
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به نسخه 2073 1395/06/27
تغييرات صورت گرفته دراصلاحيه 04 نسخه 2072 نسبت به اصلاحيه 03 نسخه 2072 1395/05/23
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به نسخه 2072 04 1395/05/23
<<   <  1 2 3  >   >>  
Powered by DorsaPortal