علوم پزشکی مازندران
۱۳۹۵ دوشنبه ۲ اسفند
br ENGLISH
هيات امنا

قانون تشكيل هيات هاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي در جلسات 181و 182 مورخ 22/12/1376 . 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 11 ماده و 2 تبصره به تصويب رسيده است.

مشخصات اعضاء هيئت امناء دانشگاه :

 •  دكتر قاسم جان بابائي – رياست محترم دانشگاه و دبير هيأت امناء
 • مهندس ربيع فلاح -استاندار مازندران و عضو هيات امنا
 • دكتر عبداله بهرامي – عضو محترم هيأت امناء
 • دكتر فرهنگ بابامحمودي
 • دكتر سيد عبداله مدني
 • دكتر انوشيروان محسني
 •  دكتر قاسمعلي خراساني

وظايف و اختيارات هيأت امناء :

 •  تصويب آيين نامه داخلي
 •  تصويب سازمان اداري مؤسسه براساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوط با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد .
 •  بررسي و تصويب بودجه مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه پيشنهاد مي شود
 •  تصويب بودجه تفصيلي مؤسسه
 •  تصويب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه
 •  تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن
 •  تعيين حسابرس و خزانه دار براي مؤسسه
 •  كوشش براي جلب كمك هاي بخش خصوصي و عوايد محلي اعم از نقدي تجهيزاتي ، ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 • تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي كه بر حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي باشد.
 •  پيشنهاد ميزان فوق العاده هاي اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي ( كارشناسان و تكنسين ها ) كه بر حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي باشد .
 •  تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي ، خدماتي ، كارگاهي و بهداشت و درماني مؤسسه در چهارچوب ضوابطي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
 •  تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق ، حق التدريس ، حق الترجمه ، حق التأليف و نظاير آن
 •  بررسي گزارش مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه ارائه مي شود .
 •  تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسه كه به منظور هماهنگي پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود .


1394/08/03
ساری ، میدان امام (ره) سه راه جویبار ، ابتدای بزرگراه ولی عصر (عج) ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران | Copyright © 2015 Mazums.ac.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal